Home

Jakamistalous takaa yhteiskuntarauhan – Sharing economy offers peace for society

Jakamistalous takaa yhteiskuntarauhan

Kohta se tapahtuu: automaatio vie työpaikat, ihmiset suuttuvat ja syntyy levottomuuksia. Robotteja rikotaan, kun joutilaiden määrä kasvaa liian suureksi yhteiskunnassa. Vai mitä tämä käynnissä oleva teollisuuden neljäs, digitaalinen vallankumous oikeasti merkitsee?

Asiantuntijat ovat melko yksimielisiä, että työ on murroksessa. Koneiden muuttuessa yhä itsenäisimmiksi ja ihmismäisemmiksi, moni ammatti katoaa lähivuosina.

Ei ole helppoa olla ihminen, joka tulee robotin korvaamaksi. Kun on hankkinut koulutuksen ammattiinsa ja rakentanut identiteettinsä työuralla, on kova paikka, kun kerrotaan, että on turha. Ja työtön.

Yhteiskunnallisissa murroksissa, kuten vaikkapa teollisen yhteiskunnan syntyaikana 1700- ja 1800-luvulla moni ihminen kärsi. Vaikka työn tuottavuus nousi ja koneiden omistajat vaurastuivat, valtavan joukon tulotaso romahti. Sama voi käydä nyt. Ja kuten 1800-luvun alussa, katkeroituneet ja kelkasta pudonneet ihmiset voivat nousta kapinaan.

Kehitystä vastaan taistelevia kutsuttiin 1800-luvun Englannissa luddiiteiksi. Öisin nummilla salaa tavanneet aktivistit hyökkäsivät naamioituneina tehtaille ja rikkoivat koneita, joiden kokivat vieneen heiltä toimeentulon.

Internetin aikakaudella kapinaliikkeiden on hyvä järjestyä. Viestit kulkevat valon nopeudella ja samanmielisiä on helppo löytää. Siksi on äärimmäisen tärkeää, että syrjäytymisvaarassa olevien ihmisten hyvinvoinnista huolehditaan.

MPIDEA-kilpailun tavoite 100 000 uudesta työpaikasta Suomeen on jalo ja tärkeä. Uusien, työllistävien oivallusten tarve on kova.

Mikä tällainen idea sitten voisi olla? Miten skaalautuvuuteen ja automatisointiin uskovat keksijät ja startup-ihmiset voivat keksiä tapoja työllistää tavallisia ihmisiä? Ai miksi käytin termiä “tavalliset ihmiset”? Koska startup-maailmassa, josta itse tulen, vain eliitti pärjää.

Startup-yrityksen tärkein tehtävä on yleensä kehittää palvelu tai tuote, jota voidaan monistaa mahdollisimman edullisesti – tai jopa ilmaisesti, jos kyse on puhtaasti biteistä. Ihmistyön määrä pyritään minimoimaan palkkaamalla pieni määrä huippuasiantuntijoita, joiden osaaminen siirretään koneisiin ja digitaalisiin tuotteisiin monistettavaksi.

Startupit eivät pelasta Suomen työllisyystilannetta. Harva työelämästä tippunut pääsee startupiin töihin.

Mutta yksi startup-maailmaan liittyvä trendi voi meitä tässä murroksessa auttaa. Nimittäin jakamistalous.

Kun opimme ostamaan ja käyttämään entistä enemmän palveluita, myös niiden tarjoamisesta tulee mielekästä. Kun pääsemme eroon kilta-ajattelusta taksiliikenteessä, ravintolatoiminnassa tai vaikkapa kodin vuokraamisessa, huomaamme istuvamme ansaintamahdollisuuksien päällä. Miksi emme muka voisi parantaa elämänlaatuamme tarjoamalla autollamme kyytejä niitä kaipaaville? Miksi emme voisi myydä ruokaa kaduilla ja kodeissamme?

Suomessa disruptiivisia eli perinteisiä bisneksiä häiritseviä innovaatioita ei helposti suvaita. Varsinkaan jos kyse on radikaalista jakamistaloudesta. Vakiintuneet toimijat ja niiden etujärjestöt puolustavat etujaan raivoisasti, tarvittaessa poliisivoimin. Uberin tai AirBnB:n kehittäjät olisivat tässä maassa vankilassa.

Suomen olisi nyt välittömästi alettava purkaa disruption esteitä. Vain luovalla tuholla ja disruptiolla voimme selviytyä muuttuvista ajoista. On ensin myönnettävä, että olemme kansainvälisen suurkaupungin kokoinen maa, alle promillen kokoinen murunen maapallon väestöstä, mutta meillä ovat asiat harvinaisen hyvin.

Suomalaiset ovat koulutettuja, kansalaiset luottavat toisiinsa harvinaisen paljon ja digitaaliset valmiutemme ovat huipputasoa. Mikä muu paikka olisi parempi jakamistalouden kokeilemiseen kuin Suomi?

 

 

Sharing economy offers peace for society

Soon it will happen: Automation destroys jobs, people get angry and unrest follows. Robots will be smashed, when the amount of idle people grows too large. Or what does the ongoing fourth industrial, digital revolution actually mean?

Experts pretty much agree that the world of work is deeply changing. As machines become more autonomous and human-like, many professions are about to disappear in the next few years.

It’s not easy to be a person, who’s being replaced by a robot. When one has educated oneself for a profession and built one’s identity upon the career, it’s tough being told you’re useless. And unemployed.

Major societal transformations, like the birth of the industrial society during the 18th and 19th centuries, cause suffering for many. Even though the productivity of work rose and the owners of the machines got wealthier, the income of a vast amount of people collapsed. The same may happen now. And like in the early 19th century, bitter people might rebel.

Those fighting against progress were called luddites in the 19th century England. Activists met secretly at the moors at night and attacked factories wearing disguise, breaking machines they blamed for the loss of their livelihood.

In the era of the internet it’s easy for rebelling movements to get organized. Messages travel with the speed of light and like-minded people are easy to find. That is why it’s extremely important that people in danger of being alienated are being cared for by the society.

The goal of the MPIDEA-competition, 100 000 new jobs in Finland, is noble and important. There’s a strong need for new ideas and innovations creating jobs.

What are we then talking about? How can inventors and startup-people believing in scaling and automation come up with ways to employ ordinary people? Oh, why did I use the term “ordinary people”? Because in the startup-world, where I come from, only the elite prevails.

The main function of a startup is to develop a service or a product, which can be multiplied as cost-efficiently as possible – or even for free, if it’s only bytes we’re talking about. The amount of human labour is minimized by hiring a small number of top experts, whose expertise is transformed into machines and digital products to be multiplied.

Startups won’t save the employment in Finland. Few dropouts from the working life get to work for a startup.

But there is a trend related to the startup-world that can help us in this transformation. Namely, the sharing economy.

When we learn to buy and use more services, offering them also becomes reasonable. When we get rid of the guild-mentality in the taxi business or renting homes, we find ourselves sitting upon possibilities to make a profit. Why couldn’t we improve the quality of our lives by offering rides to those in need? Why couldn’t we sell food on the streets and in our homes?

Disruptive innovations, annoying traditional businesses, are not easily tolerated in Finland. Especially if we’re talking about a radical sharing economy. Established actors and their proponents defend their interests fiercely, using the police if necessary. The developers of Uber or AirBnB would be in jail in this country.

Finland should immediately start to demolish barriers for disruption. We can survive the changing times only with creative destruction and disruption. First we have to admit that we’re a country the size of a metropol, a tiny fraction of under one per mille of the population of the planet, but we are doing exceptionally well.

Finns are highly educated. The citizens have an uncommon trust in each other and we have outstanding digital capabilities. What other place could be better for trying out the sharing economy than Finland?

 

Sami Kuusela

Hupparihörhö – inside knowledge of the startup-world
http://hupparihorho.fi/
+358 44 3234323
@deepsami

One response to “Jakamistalous takaa yhteiskuntarauhan – Sharing economy offers peace for society”

  1. Olli says:

    “Sama voi käydä nyt. Ja kuten 1800-luvun alussa, katkeroituneet ja kelkasta pudonneet ihmiset voivat nousta kapinaan.”

    Ihan pakko kommentoida tähän, että meidän työttömien tilanne ei ole ihan samanlainen kuin 1800-luvun alussa… Syön todennäköisesti parempaa ruokaa kuin suurin osa työssäkäyvistä. Netflix maksaa kympin kuussa ja somessa voi jutella politikkojen kanssa. Olen todennäköisesti vaikutusvaltaisempi kuin monet työssäkäyvät, ihan siitä syystä että minulla on aikaa enemmän omille projekteille. (En kyllä yhtään kiihotu vallasta.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *