Home

Kyberalan kasvuohjelman valmistelutyö

October 12, 2018

Valmistelutyön tilaajina ja rahoittajina toimivat työ- ja elinkeinoministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, Huoltovarmuuskeskus ja Business Finland.

 

Valmistelutyön teemat:

Elinkeinoelämän digitalisaatio

Digitaalinen murros muokkaa yritysten arvoketjuja yhä tiukemmin integroituneiksi kokonaisuuksiksi. Uudet teknologiat, muuttuvat toimialarajat, uudet liiketoimintamallit sekä ketterät, digitalisaatiota hyödyntävät kilpailijat muokkaavat niiden toimintaympäristöä.

Tuotanto, palvelut ja koko yhteiskunta verkostoituvat ja toimijoiden keskinäinen riippuvuus kasvaa. Digitalisoituva toimintaympäristö on herkkä häiriöille ja uudentyyppisille uhille (kyberhyökkäykset, haittaohjelmat, informaatiovaikuttaminen, jne.).

Kyberturvallisuuteen liittyvä yrityskenttä on Suomessa maan kokoon suhteutettuna suuri. Yritysten varautuminen kyberuhkiin koetaan kuitenkin riittämättömäksi ja uusien haasteiden ymmärtäminen vaatii toimialakohtaista osaamista.

Kasvu ja kansainvälistyminen

Vienti on Suomen elinkeinoelämälle elinehto. Kansainvälisesti tunnustettu kyberosaaminen luo kilpailuedun nykyisen teollisuuden kasvulle ja uusien toimialojen syntymiselle, erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten kautta. Se houkuttelee uusia toimijoita  tulemaan Suomeen ja on myös edellytys kansainvälisen tason tutkimukselle ja tutkimusyhteistyölle (NSF/USA, EU).

Laajan kyberosaamisen ja hyvän kansallisen (ja kansainvälisen) yhteistyön kautta luotava Suomen ”kyberbrändi” auttaa suomalaisia toimijoita differentioitumaan kansainvälisillä markkinoilla. Maabrändiä voidaan hyödyntää myös kyberalan kansainvälisillä messuilla sekä erillisten vientitapahtumien markkinoinnissa.

Kyberresilienssi

Valmiuslaki velvoittaa viranomaiset varautumaan poikkeustilanteisiin, Huoltovarmuuskeskuksella on huoltovarmuuden turvaamisen erityistehtävä ja kriittisillä aloilla toimivilta yrityksiltä edellytetään niiden toiminnan jatkuvuuden turvaamista myös poikkeusolosuhteissa.

Kriittisen infrastruktuurin lisäksi yhteiskunnan on varauduttava häiriötilanteiden aiheuttamiin reaktioihin ja ääri-ilmiöihin, jotka leviävät digitaalisessa yhteiskunnassa tehokkaasti mm. sosiaalisen median kautta.

Kasvuohjelman valmistelun voidaan muodostaa eri alueita ja erilaisia toimijoita yhdistävä kyber-huoltovarmuuden ja –resilienssin ekosysteemi, jolla on valmiutta ja halukkuutta viedä ohjelman toteutusta eteenpäin tällä alueella.

Osaaminen ja koulutus

Kyberturvallisuutta ei saavuteta ilman vahvaa, eri toimijoiden ja toimialojen tarpeet kattavaa kyberosaamista. Osaamisen säilyttäminen vaatii hyvän koulutuksen ja perusosaamisen lisäksi jatkuvaa uudelleenkoulutusta, sillä ala ja uhat kehittyvät jatkuvasti.

Suomessa on korkeatasoista kyberturvallisuuteen liittyvää tutkimus- ja kehitysosaamista, mutta alan osaamispohja on varsin kapea. Kyberresilienssin kannalta on olennaista, että osaajien työpaikat ovat Suomessa.

Kaikkien kansalaisten kyberkansalaistaito luo vahvan pohjan kansalliselle kyberosaamiselle. Kasvuohjelman puitteissa osaamisen kehittämisen tueksi on mahdollista luoda yhteisiä, ajan tasalla olevia työkaluja ja toimintamalleja.

 

VISIO 2030:

”Maailman luotettavin digitaalinen liiketoiminta tulee Suomesta”

 

TAVOITTEET:

Elinkeinoelämän kasvu

Innovaatiotoiminnan tehostaminen

Osaamisen kehittäminen

 

Valmistelutyön tulokset:

  • Kyberosaamisen kasvuohjelman tiekartta.
  • Tärkeimpien toimijoiden tunnistaminen ja sitouttaminen kasvuohjelman toteuttamiseen.
  • Toteutusekosysteemien määrittely.

Valmistelutyö tehdään teemoittain ohjattuna tiimityönä. Tiimit vastaavat aihealueensa sisällöstä. Teematiimien vetäjinä on työpari (yritys + akateeminen).

Tiimityöskentelyä täydennetään työpäivän mittaisilla yhteistilaisuuksilla, joissa käydään läpi tiimien suunnitelmia ja tiekarttaan tuotettua materiaalia.

 

Valmistelutyön yhteistilaisuudet

  • maanantaina 22.10.2018 Osaaminen ja koulutus
  • keskiviikkona 31.10.2018 Elinkeinoelämän digitalisaatio
  • maanantaina 5.11.2018 Kasvu ja kansainvälistyminen
  • tiistaina 13.11.2018 Kyberresilienssi
  • tiistaina 27.11.2018 Yhteenveto
  • perjantaina 8.3.2019 kello 8.30-10 Raportti julkistetaan “Digitaalisen turvallisuuden osaamisen ja liiketoiminnan kehittämistoimet” -tilaisuudessa Ilmoittaudu tästä